Doğayı Sevmekle Başlar Herşey - Erasmus+ KA105 Gençlik Değişimi Projesi

Proje Hikayesini seyretmek için tıklayınız...

Proje Hareketlilik fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız...

Proje Hazırlık Faaliyetleri için tıklayınız...

 

PROJE ÖZETİ

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın iki yılda bir hazırladığı  2016 "Yaşayan Gezegen" raporu gezegenimizin geleceği için endişe verici bulgular içermektedir. Yeryüzündeki canlı türlerinin hızla yok olduğunu vurgulayan rapora göre, 2020'ye kadar canlıların üçte ikisi yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Çevreye verilen zarar konusunda gidişatın değişmemesi durumunda gelecek nesillere bırakacak bir dünya kalmayabilir.  Rapora göre 1970-2012 yılları arasında, memeliler, balıklar, kuşlar ve sürüngenlerin nüfusunda yüzde 58'lik bir düşüş yaşanmıştır. Önlem alınmazsa bu rakam sadece 4 yıl içinde yüzde 67'yi bulacaktır. Canlıların tarihte görülmemiş bir hızla yok olduğunu belirten uzmanlar, canlı çeşitliliğinin doğanın dengesi için son derece büyük öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Canlı yaşamını tehdit eden sorunların başında çevre kirliliği, iklim değişikliği ve aşırı tüketim geldiğini belirten uzmanlar, dünyanın kaynaklarından çok daha fazla bir tüketim olduğunu ve durumun sürdürülemeyeceğini belirtiliyor. Raporda doğal kaynakları koruyarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, geri dönüşümü teşvik edip, aşırı tüketimi azaltarak doğanın yok oluşunu engellemenin hala mümkün olduğunun altı çiziliyor.

Bütün dünya ülkelerinin farkında olduğu bu riskler karşısında Avrupa Birliği "Çevre Eylem Programları" kapsamında hedefler belirlemiştir. Avrupa Birliği’nin çevre politikası, kirliliği ortadan kaldırmayı, azaltmayı ve önlemeyi, doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını temin ederek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı, çevresel zararın kaynağında önlenmesini ve çevreyi korumanın diğer sektörel politikalarla (enerji, ulaştırma v.b.) entegrasyonunu güvence altına almayı amaçlamaktadır.

Çevreyi korumak ve bize emanet edilen bu paha biçilmez değeri gelecek kuşaklara aynı şekilde, hatta daha da iyileştirilmiş bir biçimde devredebilmek için "doğada yaşam kültürü" oluşturulmalıdır. Bu kültürde  "doğa sevgisi" oluşturmak doğayı yaşatma bilincini de beraberinde kazandıracaktır.  Doğayı televizyon ve bilgisayar ekranından öğrenen, okul veya evde neredeyse tamamen doğal yaşamdan uzak teknolojiyle iç içe büyüyen günümüz çocukları ve gençlerinin doğa sevgisi kazanmalarının  kolay olacağı  beklenmemelidir.  Projenin ana hedefi gençlerimizde doğa sevgisi oluşturarak doğayı koruma bilinci kazanmalarının sağlanmasıdır. Dünyada artık doğanın kanun maddelerindeki yasaklarla değil, sevgiyle sürdürülebilir bir şekilde korunması kabul edilmektedir.

Proje  ile gençlerde;

-Çevreye olan duyarlılığın, sorumluluğun ve bilincin arttırılmasını sağlamak

-Doğayı tanımalarını ve doğada zaman geçirmelerini sağlamak

-Çevre kültürü ve çevre ahlakı kazanmalarını sağlamak

-Çevreye karşı sorumluluk bilincini aşılamak

-Doğanın kendisi için değerli olduğu ve korunarak geliştirilmesi gerektiği fikrini benimsetmek

-Kendi çevresinden başlayarak  çevre sorunlarına duyarlı ve çözüme yönelik harekete geçebilen ekolojik okuryazar  olmalarına katkıda bulunmak  en önemli hedeflerimizdir.

Bu hedeflere ulaşmak için çevre ve doğayla ilgili kurumlar gençlere tanıtılacak ve gençler bu kurumlara üye olmaları için yönlendirecektir. Tüm katılımcıların AB Çevre Politikası hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır.  Hareketlilik sırasında doğa ve çevre ile ilişkilendirilmiş eğlenceli sanat, spor ve müzik aktiviteleri ile gençlerin doğayı yaşamaları ve sevmeleri sağlanacaktır.

Üç ülkeden 24 genç 8 liderin katılımı ile hareketlilik Türkiye/Ankara'da gerçekleştirilecektir. Biomüzik, sunular, doğa konulu resim atölyesi, terraryum çalışmaları, izcilik faaliyetleri, geri dönüşüm çalışmaları, trekking, şehir gezisi ve doğada yoga gibi gençlerin yaparak ve yaşayarak uygulayacakları proje faaliyetleri sonucunda çevre kültürü kazanmaları ve bu kültürü ekolojik okuryazar bir genç olarak arkadaşlarıyla paylaşmaları beklenmektedir. 

Bunlara ek olarak kültürler arası etkileşim yoluyla ön yargıların ortadan kaldırılmasına katkıda bulunulacak, yabancı dil öğrenme konusunda da adımlar atılmış olacaktır. Ayrıca kurum ve kuruluşlar arasında  işbirliği ve iletişim gelişecek deneyim paylaşımı yapılacaktır. Gençler projenin tüm aşamalarında aktif rol alacaklar, karar alma süreçlerine katılacaklardır. Proje çevre ve doğayı koruma ile ilgili bundan sonra yapılacak projelere örnek teşkil edecektir. Yaygınlaştırma faaliyetleri, İnternet ortamı, sosyal medya, yerel medya, bilgilendirme toplantıları, afiş ve broşür gibi araçlar ve materyaller kullanılarak yapılacaktır. Bireylerin, yerel, bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşların AB projeleri, Gençlik Değişimleri ve Erasmus+ programı hakkındaki bilgilerinin artmasına uzun dönemde katkı sağlayacaktır.

© Copyright 2013 Alesta Gençlik ve Spor Kulübü - Tüm Hakları Saklıdır.